Statut

STOWARZYSZENIE ZESPÓŁ OPIEKUNÓW KULTUROWEGO DZIEDZICTWA WARSZAWY „ZOK”

STATUT

I.

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy „ZOK” i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem.
 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska oraz zagranica.
 1. Stowarzyszenie jest zarejestrowane na podstawie obowiązujących praw i ma osobowość prawną.
 1. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 1. Stowarzyszenie używa pieczęci prostokątnej z nazwą:

Stowarzyszenie Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy „ZOK” i symbolem – znakiem Stowarzyszenia, zawierającym schematyczny wizerunek osiemnastowiecznej studni warszawskiej zwanej „Grubą Kaśką”.

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu jego członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. O przystąpieniu do tych organizacji, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

II.

Cele i środki działania Stowarzyszenia

§ 2.

 1. Celem Stowarzyszenia jest ochrona zabytków, przede wszystkim znajdujących się na terenie miasta stołecznego Warszawy i Mazowsza, a także zabytków związanych z Rzeczpospolitą Polska poza jej granicami, a w szczególności ochrona:

a)      dzieł budownictwa, urbanistyki i architektury, niezależnie od ich stanu zachowania, historycznych założeń urbanistycznych miast i osiedli, parków i ogrodów dekoracyjnych, cmentarzy, budowli i ich wnętrz wraz z otoczeniem oraz zespołów budowlanych o wartości architektonicznej, a także budowli i konstrukcji inżynieryjnych mających znaczenie dla historii;

b)      pamiątek historycznych, jak militaria ruchome, pola bitew, miejsca upamiętnione walkami o niepodległość i sprawiedliwość społeczną, obozy zagłady oraz inne tereny, budowle i przedmioty związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi lub z działalnością instytucji i wybitnych osobowości historycznych;

c)      obiektów techniki i kultury materialnej, jak stare kopalnie, huty, warsztaty, budowle, konstrukcje, urządzenia, środki transportu, maszyny, narzędzia, instrumenty naukowe i wyroby szczególnie charakterystyczne dla dawnych i nowoczesnych form gospodarki, techniki i nauki, gdy są unikatami lub wiążą się z ważnymi etapami postępu technicznego;

d)     rzadkich okazów przyrody żywej lub martwej, w tym również nie podlegających przepisom o ochronie przyrody;

e)      pracowni i warsztatów wybitnych twórców i działaczy, jak również dokumentów i przedmiotów związanych z ich życiem i działalnością;

f)       krajobrazów kulturowych istotnych dla dziedzictwa kulturowego.

 1. Stowarzyszenie realizuje cele określone w punkcie 1. przez:

a)      pełnienie roli społecznej służby konserwatorskiej, tzn. zbieranie informacji o zagrożeniach dóbr kultury i niezwłoczne przekazywanie ich właściwym terenowo władzom i służbom konserwatorskim;

b)      kierowanie wniosków i postulatów do właściwych terenowo władz i służb konserwatorskich oraz władz samorządowych i państwowych w sprawie ochrony dóbr kultury na terenie objętym działalnością Stowarzyszenia;

c)      sporządzanie opisów i dokumentacji fotograficznej zagrożonych dóbr kultury;

d)     prowadzenie drobnych interwencyjnych prac zabezpieczających i konserwatorskich w obiektach zabytkowych, po uzyskaniu zezwolenia właściwych terenowo władz i służb konserwatorskich;

e)      tworzenie klimatu społecznego zainteresowania dla ochrony dóbr kultury poprzez:

– stały kontakt z właścicielami lub administratorami obiektów zabytkowych,

– inspirowanie publicystyki prasowej w obronie zabytków,

– prowadzenie akcji petycyjnych,

– prowadzenie – w razie potrzeby – spektakularnych akcji protestacyjnych w obronie zagrożonych dóbr kultury, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa,

f)       utrzymywanie stałych kontaktów i wymianę informacji z innymi stowarzyszeniami, uwzględniającymi postulat ochrony dóbr kultury jako jeden ze swych celów statutowych;

g)      utrzymywanie stałych kontaktów i współpracę z grupami oraz organizacjami ekologicznymi;

h)      popularyzację celów Stowarzyszenia poprzez działalność wydawniczą, organizację seminariów i konferencji, inicjowanie lub organizowanie odczytów, wykładów, seminariów, konferencji, wystaw, pokazów, wycieczek.

III.

Członkowie Stowarzyszenia

§ 3.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 1. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 1. Członkowie dzielą się na: zwyczajnych, wspierających, honorowych.
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która została przyjęta na podstawie deklaracji podpisanej przez 2 członków. W przypadku małoletniego wymagana jest zgoda jego rodziców lub jego prawnych opiekunów.
 1. Członkiem wspierającym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje stałą składkę na rzecz Stowarzyszenia. Członek wspierający będący osobą fizyczną działa w Stowarzyszeniu osobiście. Członek wspierający będący osobą prawną działa przez przedstawiciela.
 1. Członkiem honorowym może być osoba pełnoletnia, wybitnie zasłużona dla ratowania dóbr kultury miasta stołecznego Warszawy, Rzeczpospolitej Polskiej i zabytków polskich poza jej granicami.
 1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a)      czynnego i biernego prawa wyborczego,

b)      korzystania z urządzeń Stowarzyszenia,

c)      brania udziału w działalności Stowarzyszenia.

 1. Członek wspierający będący osobą prawną posiada identyczne prawa jak członek zwyczajny z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 1. Członek honorowy ma wszystkie uprawnienia członka Stowarzyszenia.
 1. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

a)      przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia,

b)      uczestniczenia w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,

c)      regularnego uiszczania składek członkowskich, co nie dotyczy członków honorowych.

 1. Członkostwo ustaje na skutek: śmierci, rezygnacji, skreślenia uchwałą Zarządu z powodu nieusprawiedliwionego nie opłacania składek za okres dłuższy niż 2 lata, wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu za działalność niezgodną ze Statutem lub na szkodę Stowarzyszenia.
 1. Członkowi skreślonemu lub wykluczonemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu.

IV.

Władze Stowarzyszenia

§ 4.

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna.

§ 5.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwyczajną większością głosów. Wybór władz następuje z nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 6.

Członkowie władz pełnią funkcje społecznie.

§ 7.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

a)      uchwalanie ogólnych zasad i kierunków działalności merytorycznej i finansowej,

b)      rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu,

c)      wybór Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d)     uchwalanie Statutu Stowarzyszenia, jego zmian i poprawek,

e)      uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania,

f)       uchwalanie wysokości składek członkowskich,

g)      podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 8.

Walne Zebranie zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obrad. Jeżeli członek nie poinformował Zarządu o zmianie adresu korespondencyjnego, zawiadomienie wysłane na dotychczasowy adres uważa się za doręczone.

§ 9.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zarząd zwołuje raz na 2 lata.

§ 10.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek pisemny co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołane przez Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków ma się odbyć nie później niż po upływie 30 dni od daty złożenia wniosku.

§ 11.

W Walnym Zebraniu z głosem stanowczym udział biorą pełnoletni członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający.

§ 12.

Z  wyjątkami przewidzianymi w Statucie uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie Zebrania. W drugim terminie Zebrania bez względu na liczbę obecnych i uprawnionych członków Stowarzyszenia.

§ 13.

1. Jeżeli Walne Zebranie nie postanowi inaczej, głosowanie nad uchwałami odbywa się jawnie.

2. Rozwiązania Stowarzyszenia może dokonać Walne Zebranie Członków. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia zapada zawsze w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 14.

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 osób. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.

§ 15.

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a)      przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

b)      realizacja celów statutowych Stowarzyszenia, uchwał Walnego Zebrania, wniosków Komisji Rewizyjnej,

c)      uchwalanie ramowych rocznych planów działalności i preliminarzy budżetowych zatwierdzanych przez Walne Zebranie,

d)     składanie sprawozdań z działalności Zarządu Walnemu Zebraniu Członków,

e)      administrowanie majątkiem Stowarzyszenia,

f)       zatrudnianie pracowników etatowych Stowarzyszenia, składanie oświadczeń woli w innych sprawach,

g)      prowadzenie innych spraw przewidzianych statutem,

h)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 członków Zarządu.

3. Dla ważności pism i oświadczeń woli Zarządu w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§ 16.

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

2.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrola realizacji uchwał Walnego Zebrania Członków,

b)      kontrola pracy merytorycznej, gospodarki finansowej pod względem celowości i rzetelności,

c)      kontrola realizacji składek członkowskich co najmniej raz do roku,

d)     składanie sprawozdań ze swej działalności i wniosków w sprawie absolutorium,

e)      występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

3.   Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w pełnym składzie.

§ 17.

W razie ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

V.

Majątek Stowarzyszenia

§ 18.

1.   Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.   Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a)      składki członkowskie,

b)      darowizny, zapisy, spadki,

c)      wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia).

3.   Stowarzyszenie może tworzyć z osobami fizycznymi i prawnymi spółki prawa cywilnego i handlowego.

4.  Dochody Stowarzyszenia pochodzące z działalności spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego przeznaczone są wyłącznie na cele statutowe.

5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI.

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 19.

1.  Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

3.  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

4.  W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami).

Warszawa, 4 grudnia 2000 r.

%d blogerów lubi to: