Napisane przez: zokdw | 29/04/2011

Uwagi ZOK i FOPA do planu zarzadzania obszarem wpisanym na listę UNESCO

Fot. Alina Zienowicz, ze strony http://commons.wikimedia.org

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentem zawierającym uwagi ZOK i FOPA do Planu Zarządzania Historycznym Centrum Warszawy,  wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Przeczytaj uwagi do poniższego dokumentu!

UWAGI ZESPOŁU OPIEKUNÓW KULTUROWEGO DZIEDZICTWA WARSZAWY „ZOK” I FOPA DO PLANU ZARZĄDZANIA HISTORYCZNYM CENTRUM WARSZAWY MIEJSCEM WPISANYM NA LISTĘ ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO

Kolorem czerwonym zaznaczono uzupełnienia i zmiany

Rozdział 3

Strategia i zarządzanie

Identyfikacja

niepożądanych zjawisk – str. 57

podrozdział Krajobraz miejski – str.58

Działania – str.59

– opracowanie projektów „wystroju” ulic i placów miejskich obejmujących nawierzchnię ulic, elewacje, małą architekturę, detale, oświetlenie; ze szczególnym uwzględnieniem zachowania i odtworzenia historycznych warszawskich drobnych form architektonicznych

 – stworzenie katalogów dopuszczalnych i historycznie uzasadnionych materiałów dla poszczególnych przestrzeni oraz kolorystyki;

– stworzenie katalogu mebli miejskich z zachowaniem i odtworzeniem wzorów warszawskich, takich jak słupy ogłoszeniowe według wzoru z  1895 roku , kioskowe stacje trafo z możliwością adaptacji na nośniki reklamowe, żeliwne ławki  typu warszawskiego według wzoru z lat 50 tych XX wieku , ławki kute według wzoru z lat 90 tych XIX wieku , żeliwne warszawskie latarnie gazowe według wzorów  tow. z Dessau, latarnie  typu pastorał według wzoru z 1908 r i 1923, żeliwno kute  latarnie według wzoru dla Starego Miasta z lat 50 tych XX wieku

– zasady remontów nawierzchni ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zachowanych oryginalnych nawierzchni ulicznych takich jak betonowe, szlifowane płyty chodnikowe z grysem bazaltowym , porfirowym lub płukanym żwirem,  rzędowa kostka skandynawska , kostka granitowa ( granit skandynawski i  strzegomski), porfirowa ( porfir krzeszowicki) i bazaltowa (bazalt wołyński z Janowej Doliny ), granitowych obrzeży ulicznych(granit skandynawski) pochodzących z okresu budowy wodociągów aut. W H Lindleya , okresu XX lecia międzywojennego i odbudowy lat 50 tych XX wieku wraz z elementami ślusarki ulicznej takimi jak żeliwne wpusty, włazy, zawory , hydranty i podziemne stacje trafo ,

Rozdział 4

Założenia i cele planu zarządzania

CEL 2:

Stworzenie instrumentu umożliwiającego prowadzenie skutecznej polityki przestrzennej – str.79

Zadanie

Analiza układu funkcjonalnego, zarówno Starego Miasta, jak i strefy buforowej w powiązaniu z całym miastem w celu wypracowania optymalnego układu i deglomeracji ruchu turystycznego ,na przeciążonej przestrzeni Rynku Starego Miasta i Placu Zamkowego .

prosimy o dodanie w kolumnie Realizacja:

Opracowanie wytycznych do MPZP dla następujących tras turystycznych pl. Bankowy ul. Długa;  pl. Bankowy ul. Senatorska, Podwale;  Cytadela Fort Legionów , Zakroczymska Freta, Podwale;  Krakowskie Przedmieście , Miodowa pl.Krasińskich; pl.Bankowy Bohaterów Getta(Nalewki), Park Krasińskich Świetojerska; Powiśle , Mariensztat, Krakowskie Przedmieście, Podwale

CEL 6:

Zwiększenie dostępności do wszystkich obiektów i terenów w obszarze Miejsca i strefy buforowej str.83

Zadanie

Udostępnienie  budynków i przestrzeni publicznych osobom z ograniczeniami ruchowymi.

W kolumnie Realizacja

!!!za niedopuszczalny uważamy wpis następującej treści!!! „Korekta geometrii ulic – niwelowanie wyniesień chodników w obrębie wpisu na LŚD i strefy buforowej” w takim brzmieniu dopuszczający całkową swobodę zmiany historycznej siatki ulic!!!

prosimy w kolumnie Realizacja zamienienie powyższego wpisu na następujący:

Zachowanie  i wyremontowanie istniejących historycznych nawierzchni ulic i placów w obrębie Starego i  Nowego Miasta, bez korekty geometrii ulic .

CEL 9:

Wdrożenie systemu zarządzania ruchem turystycznym – str.86

Zadanie

Deglomeracja ruchu zwiedzających z nadmiernie obciążonego Rynku Starego Miasta i Placu Zamkowego. Stworzenie alternatywy .

Realizacja

Opracowanie propozycji tras zwiedzania takich jak : pl. Bankowy ul. Długa;pl. Bankowy ul. Senatorska; Cytadela Fort Legionów , Zakroczymska Freta; Krakowskie Przedmieście ,Miodowa pl. Krasińskich, pl.Bankowy Bohaterów Getta(Nalewki), Park Krasińskich Świętojerska, z uwzględnieniem zróżnicowania przestrzennego i tematycznego.

CEL 11:

Utrzymywanie wysokiej jakości Miejsca przy zachowaniu jego autentyczności i integralności – str.88

Zadanie

Dbanie o wysoką jakość detali architektonicznych  wpływających  na odbiór przestrzeni publicznych, historyczną  ciągłość i wizerunek miasta.

Realizacja

Organizowanie szkoleń dla właścicieli i zarządców wspólnot mieszkaniowych w zakresie materiałów i technik budowlanych zgodnych ze sztuką konserwatorską oraz w kontekście specyfiki Warszawy w szczególności zagrożeń wynikających z utraty wpisu Starego Miasta na listę UNESCO.

Zadanie

Dbanie o wysoką jakość przestrzeni publicznych w obrębie Miejsca i strefy buforowej.

Realizacja

Opracowanie i realizacja projektów wystroju ulic i placów obejmujących małą architekturę,nawierzchnię ulic i chodników, informację wizualną, zieleń, ze szczególnym uwzględnieniem takich elementów wystroju przestrzennego jak historyczne nawierzchnie  , historyczne i wartościowe artystycznie drobne formy architektoniczne, historyczne elementy infrastruktury miejskiej ( latarnie ławki, włazy , wpusty i zasuwy żeliwne).

Rozdział 5

Wdrażanie i monitorowanie

Proponowane narzędzia mające na celu wzmocnienie ochrony Miejsca Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO

Historyczne Centrum Warszawy – str.99

str.102 (ciąg dalszy tekstu z str.101 rozpoczynającego sie od zdania „Proponuje się aby w projektowanych planach uwzględnić postulaty”)

4. W planie Osi Saskiej:

* zachowanie reprezentacyjnego charakteru i funkcji zieleni miejskiej  czemu mają służyć m in. : odtworzenie ogrodzenia parkowego z uwzględnieniem zmian w przestrzeni wokół Parku Saskiego i skorygowanie przebiegu ul. Marszałkowskiej wraz z torowiskiem na odcinku ul. Królewska pl. Bankowy ,mające na celu odzyskanie terenów zielonych i włączenia ich w obręb parku

* wszelkie działania  w tym odbudowa Pałacu Saskiego z wyeksponowaniem zachowanych reliktów Grobu Nieznanego Żołnierza i wpisanych do rejestru zabytków reliktów podziemi Pałacu powinny zostać podporządkowane funkcjom związanym z reprezentacją , funkcją muzealną i ogólnopaństwowym charakterem obszaru.

6. W planie Nowa Praga II:

* stworzenie punktów widokowych z nadbrzeża Wisły na Stare Miasto połączonych z funkcją  gastronomiczną i turystyczną

7. W planie Port Praski:

* rozbudowa funkcji rekreacyjnych, gastronomicznych i turystycznych

8. W planie Praga Centrum

* stworzenie reprezentacyjnego i spójnego z obszarem LŚD ,charakteru i funkcji ulic z uwzględnieniem zachowania istniejących historycznych bruków  i zastosowania ,przy wykonywaniu remontów nawierzchni, z zastosowaniem ,charakterystycznych dla Warszawy materiałów ,takich jak ( szlifowany granit , szlifowany bazalt wołyński, porfir, betonowe szlifowane płyty chodnikowe z kruszywem bazaltowym , porfirowym lub płukanym żwirem) 

Podsumowanie – str.105

Stare Miasto zostało odbudowane wysiłkiem całego Narodu i jest dobrem, które jest własnością wszystkich obywateli Polski, a za sprawą uznania jego wagi przez międzynarodowe gremia – również obywateli całego świata. Na mieszkańcach i przedstawicielach władz spoczywa obowiązek dbałości o jego zachowanie, jako dobra publicznego, istotnego elementu ciągłości historycznej miasta oraz przekazanie go w jak najlepszym stanie przyszłym pokoleniom.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Kategorie

%d blogerów lubi to: